Maethu, ysbrydoli, ffynnu

homess8.jpg

CROESO I YSGOL GLANCEGIN

Mae’n bleser gennyf gael eich croesawu i wefan Ysgol Glancegin.

Mae Ysgol Glancegin yn ysgol unigryw ac mae ynddi blant arbennig iawn. Mae nhw’n arbennig oherwydd eu hanwyldeb.
Rydym yn ffodus iawn o gael adeilad ysgol newydd arbennig; ond ein disgyblion sy’n llenwi’r adeilad gyda’u hapusrwydd; achos mae i Ysgol Glancegin, ethos arbennig iawn.
Mae’r cyfrifoldeb arnom ni y staff yn fawr, oherwydd ein bod yn y sefyllfa freintiedig o wneud gwahaniaeth i fywydau ifanc. Mae gennym ddyletswydd i ofalu fod pob unigolyn bach sydd dan ein gofal, yn llwyddo.

Mae llwyddiant yn magu llwyddiant a balchder mewn gwaith yn arwain at fwy o ymdrech, mwy o lwyddiant, a pharch at eraill. Llwyddiant emosiynol, cymdeithasol ac addysgiadol sy’n galluogi pob plentyn i fwynhau dysgu ac i gyflawni ei botensial. Dyma’r nod yn Ysgol Glancegin, a hynny gyda’r adnoddau gorau; a thrwy greu amgylchfyd ac awyrgylch iddynt dyfu’n hyderus. Tyfu i fod yn falch o fod yn berson ifanc yn Maesgeirchen, ac yn falch o’u cymuned. Datblygu’n aelodau cyfrifol o’u cymdeithas; yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg ac yn weithredol yn economaidd, yn bersonol, ac yn ddysgwyr gydol oes.

‘Maethu, ysbrydoli, ffynnu’ yn eiriau arbennig sy’n adlewyrchu ymdrechion a chydweithrediad y rhanddeiliad i wasanaethu plant a theuluoedd Masegeirchen yn llwyddiannus.

NEWYDDION

02.03.18 - Eisteddod yr Urdd, Cylch Bangor Ogwen

Llongyfarchiadau mawr i'r 26 o ddisgyblion am gynrychioli Ysgol Glancegin yn Eisteddod yr Urdd, Cylch Bangor Ogwen dydd Sadwrn y 24ain o Chwefror.

Gyda dau barti canu, canu unigol a band roedd cynrychiolaeth dda iawn.

Hoffwn dynnu sylw arbennig i lwyddiant y band ar ddod yn 2ail yn y gystadleuaeth.


mwy

Cysylltu â ni

Ysgol Glancegin
Maesgeirchen
Bangor
Gwynedd
LL57 1ST

01248 353097

carl.griffiths@glancegin.ysgoliongwynedd.cymru